Styret i Sogndal IL Fotball

Tor Arne Ness
Styreleiar Sogndal Fotball
tor-arne.ness@kaupanger.toyota.no

Margrethe Svidal
Nestleiar Sogndal Fotball
m.svidal@frisurf.no

Ingvar Stadheim
Styremedlem
ingvarstadheim@gmail.com

Trude Ramstad
Styremedlem
trude.ramstad@lerum.no

Vegard Fusche Moe
Styremedlem
Vegard.Fusche.Moe@hisf.no

Jan Rune Årøy
Styremedlem
jan.aaroy@ssf.no

Tom Rune Kongelf
Styremedlem
Tom.Rune.Kongelf@hvl.no

Annonse fra Obos-ligaen: